Verkkopalvelut

Verkkopalvelut vastaa sähkönsiirrosta ja jakeluverkoston ylläpidosta Imatralla ja sen lähikunnissa. Yksikön tehtäviin kuuluvat verkon suunnittelu, käyttö, kunnossapito ja rakentaminen. Verkkoyhtiö toimii syrjimättömästi verkkoalueen sähkönsiirtäjänä ja palvelee kaikkia alueella toimivia sähkönmyyjiä. Lisäksi yksikkö tuottaa verkonrakennus- ja asennuspalveluja asiakkailleen.

Verkkopalveluiden taloudellinen tulos

Liiketoiminnan taloudellinen tulos oli hyvä ja edellisiltä vuosilta kertynyt taloudellisen valvonnan mukainen alijäämä saatiin vuoden aikana tasattua. Vuoden loppupuolella astui voimaan myös verkkopalveluhintojen määräaikainen korotus.

Toiminnan laatua ja tehokkuutta kuvaavat tulosmittarit pysyivät haastavasta kustannuskehityksestä huolimatta vahvoina.

Järjestelmien tehostaminen

Toimintaa tehostettiin uuden maastosovelluksen avulla, joka tukee asennustöitä ja kunnossapitoa. Sovellus parantaa merkittävästi kunnossapitotarkastusten ja -korjausten hallintaa sekä dokumentoinnin laatua. Investointiprojektien hallintaa, seurantaa sekä raportointia kehitettiin edelleen tekemällä uudistuksia tehtävienhallintaohjelmisto Jiraan.

Asiakkaiden häiriötiedotusjärjestelmä siirtyi uuden toimittajan tuotteeseen, mikä näkyy asiakkaillemme järjestelmän parantuneena toimintavarmuutena sekä vikojen korjaustilanteen tiedottamisena.

Toiminnan kehittäminen

Toteutimme vuoden aikana kaksi POC-projektia jakeluverkon kunnossapitotarkastuksille sekä johtokatujen laserkeilaukselle droneilla. Lisäksi solmimme yhteistyösopimuksen droneilla tehtävästä vianpaikannuksesta. Hankkeista saimme kokemusta dronejen hyödyistä sekä kyvykkyyksistä. Käynnistimme myös tutkimuksen jakeluverkkoon sijoitettavien vianpaikannuslaitteiden hyödyntämisestä, minkä odotetaan parantavan viankorjaustyön tehokkuutta ja lyhentävän sähkökatkoja.

Päivitimme kalustoamme hankkimalla kaksi pakettiautoa ja kaksi täyssähköhenkilöautoa. Lisäksi hankimme moottorikelkan ja kuusipyöräisen maastomönkijän.

Hajautetun tuotannon kasvua

Suurista aurinkopuistoista saimme liityntäkyselyjä useiden kymmenien megawattien edestä. Lisäksi suunnittelimme ja selvitimme megawattiluokan energiavarastojen liityntöjä. Kyselyjen määrä osoittaa, että verkkoalueemme on kiinnostava kohde vihreille investoinneille. Hajautettu pientuotanto jatkoi myös jo hyvässä vauhdissa olevaa kasvuaan ja vuoden aikana liitimme jakeluverkkoomme yli 1000 kilowattia uutta aurinkovoimaa.

verkkopalvelut2

Sähkö­turvallisuus

Vuoden tärkeimpänä työturvallisuuden kehityskohteena oli sähköturvallisuus. Henkilöstölle järjestettiin keväällä kehittämispäivä, jossa ideoitiin ja löydettiin paljon uusia turvallisuusparannuksia. Lisäksi järjestimme myös aurinkovoimalaitoksien toimintaan ja turvallisuuteen keskittyvän koulutuksen.

Turvallisuushavaintojen määrä kasvoi ennätyksellisesti ja valtaosa havainnoista keskittyi vuoden teeman mukaisesti sähköturvallisuuteen. Vuoden aikana loimme myös toimintamallin vapaamuotoisemmille työmaiden turvallisuuskierroksille, joita meillä kutsutaan #mievälitän-kierroksiksi. Turvallisuuskierrokset täydentävät jo tehtäviä lakisääteisiä turvallisuustarkastuksia.