Energiapalvelut

Energiapalvelut vastaa konsernin sähköenergian mittauksista, mittaustiedon toimituksista sekä laskutuksen toiminnoista. Lisäksi energia­palvelut tuottaa tukipalveluita konsernin muille yksiköille muun muassa back-office-, IT- ja kehitys­toimintojen muodossa.

Mittauspalvelut

Mittauspalveluille vuosi oli muutosten aikaa. Vuosi alkoi Datahub 2.0 -version tuotantoon otolla, joka toi mukanaan sähkönmittauksien pientuotannon tuntinetotukset ja energiayhteisölaskennat. Merkittäviä uudelleenjärjestelyjä mittauspalveluissa aiheuttivat muun muassa kahden pitkäaikaisen työntekijän eläköityminen, uuden mittaustiedonhallintapalvelun käyttöönotto sekä 15 minuutin taseselvitysjaksoon siirtyminen. Lisäksi back-officeen rekrytoitiin talon sisältä uusi palveluvastaava ja työnkuvia päivitettiin laajasti vastaamaan muuttuneita tarpeita.

AMR2-mittarinvaihto­projekti

Uuden sukupolven AMR2-energiamittareiden vaihto jatkui edellisenä vuonna aloitetun massavaihtoprojektin piirissä. Vuoden 2023 aikana vaihdettiin kokonaisuudessaan yli 2500 mittaria. Projekti valmistuu vuoden 2024 aikana, minkä jälkeen kaikki asiakkaidemme sähköenergian mittaukset ovat varttimittauskyvykkyydellä varustettuja.

energiapalvelut

Varttitaseeseen siirtyminen

Energiamurros tuo haasteita voimajärjestelmän hallinnalle muun muassa uusiutuvan tuotannon, sähköautojen ja energiavarastojen lisääntymisen myötä. Varttitase vastaa näihin haasteisiin tarjoamalla kustannustehokkaan tavan tuotannon ja kulutuksen välisen tehotasapainon markkinalähtöiseen hallintaan.

Tärkeä askel kohti varttitaseeseen siirtymistä otettiin 22.5.2023, jolloin tapahtui valtakunnallinen 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönotto. Taseselvitysjakson lyheneminen tunnista 15 minuuttiin aiheuttaa suuria muutoksia muun muassa energiamittauksiin ja kaupankäyntiin. Lain vaatimusten mukaisesti kaikki vähintään 3 x 200 A:n sähkönkäyttöpaikat sekä etäyhteyksin varttimittauslaitteistoksi ohjelmoitavissa olevat mittalaitteet päivitettiin varttimittaukseen ennen 15 minuutin taselvitysjakson käyttöönottoa. Kunnianhimoinen tavoitteemme on päivittää loputkin mittauslaitteistot varttimittaukseen jo vuoden 2024 aikana. Lain asettama takaraja loppujen tuntimittauslaitteistojen päivittämiselle varttimittaukseen on vuoden 2028 lopussa.

Uusi mittaus­tiedon­hallinta­palvelu

Vuoden loppupuolella otettiin käyttöön uusi mittaustiedonhallintapalvelu korvaamaan vanha, jo elinkaarensa loppupäässä ollut, mittaustiedonhallintajärjestelmä. Uusi palvelu on pitkälle automatisoitu ja se tarjoaa kustannustehokkaan tavan entistä laadukkaampien mittauspalveluiden tuottamiseen asiakkaillemme.

Uusi mittaustiedonhallintapalvelu parantaa mittaustiedon validoinnin laatua ja vähentää näin manuaalisten tarkastusten sekä virheiden korjausten tarvetta. Lisäksi palvelu helpottaa merkittävästi sähkömarkkinoiden muutosten, kuten varttitaseeseen siirtymisen, vaatimien kehitystoimien toteutusta. Täten sekä mittauspalveluiden kehitykseen että operointiin tarvittavien omien resurssien määrä vähenee oleellisesti uuden palvelun myötä.

teos

Sähköhyvitykset

Valtio tuki kotitalouksia energiakriisin aiheuttamien poikkeuksellisen korkeiden sähkölaskujen maksamisessa myöntämällä väliaikaisia tukia. Näistä keskeisin oli sähköhyvitys, jonka laskeminen ja maksaminen asiakkaille toteutettiin sähkönmyyjien toimesta. Hyvityserät maksettiin takautuvasti marras-joulukuun 2022 sekä tammikuun 2023 laskujen perusteella.

Laskutuksemme maksoi sähköhyvityksiä kahdessa erässä yli 4000 asiakkaalle yhteensä lähes 1,4 miljoonaa euroa. Summat hyvitettiin automaattisesti asiakkaiden sähkölaskuissa, ja vain poikkeustapauksissa hyvitystä oli tarvetta hakea erikseen. Haastavasta aikataulusta huolimatta hyvitysten laskenta ja maksatus onnistuttiin toteuttamaan erinomaisesti.

Kehitystoiminta

Vuoden aikana tehtiin aktiivista kehitystoimintaa lukuisten eri teemojen ympärillä. Nämä sisälsivät niin alustavia kartoituksia ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien arviointeja kuin valmistuneita projekteja ja palveluiden käyttöönottoja.

Sähkön tuotannon osalta kartoitimme mahdollisuuksia teollisen kokoluokan aurinkovoimalahankkeisiin. Valmistuneessa esiselvityshankkeessa kartoitimme paikallisesti aurinkotuotannon potentiaalia ja mahdollisia paikkoja teollisen kokoluokan aurinkovoimaloille.

Digitalisaatio oli yksi vuoden keskeisistä kehitysteemoista. Sen tarjoamien mahdollisuuksien systemaattiseksi kartoittamiseksi ja edistämiseksi organisaatiossamme suunniteltiin Digitalisaation tiekartta -hanke, joka käynnistyy alkuvuodesta 2024.

Kehitystoimia tehtiin laajalla rintamalla myös tietojärjestelmien parissa. Keskeisimpinä näistä voidaan mainita uuden mittaustiedonhallintajärjestelmän, Wattis-asiakasportaalin sekä BI-järjestelmän käyttöönottoprojektien suunnittelut. Näiden lisäksi prosessien automatisointi, tekoälyn hyödyntäminen sekä tiedolla johtaminen olivat aktiivisesti kehitystoiminnassa esillä olleita teemoja.