Rakentajan muistilista

1. Mieti sähköistystarve ja valitse lämmitysmuoto

Teetä sähkösuunnitelma ammattitaitoisella sähkösuunnittelijalla ennen rakentamisen aloittamista. Asumisen nykyiset ja tulevat tarpeet huomioiva sähkösuunnitelma antaa hyötyä ja iloa vuosikymmeniksi eteenpäin. Tällä tavoin varmistat myös myöhemmän laajennettavuuden ja nopeutat sähköliittymän hankintaa. Hyvä sähkösuunnitelma takaa lisäksi urakka-tarjousten vertailukelpoisuuden.

2. Ota yhteyttä sähköyhtiöön hyvissä ajoin

Ota yhteyttä Imatran Seudun Sähkönsiirtoon, kun suunnittelet rakentamisen aloittamista. Haja-asutusalueella ota yhteyttä jo siinä vaiheessa, kun suunnittelet tonttikauppaa. Näin saat luotettavat sähköliittymän toimitusaika- ja hintatiedot. Myös johtojen sijoitus- ja maankäyttölupien järjestäminen vaatii aikaa – varsinkin silloin, jos sähkö joudutaan tuomaan useamman maanomistajan alueen läpi. Valmiiksi sähköistetyillä alueilla liittymän toimitusaika on vähintään kaksi viikkoa ja sähköistämättömillä alueilla vähintään kahdeksan viikkoa.

3. Liittymissopimus

Sähköntoimituksen edellytyksenä on kirjallinen sopimus liittyjän ja sähköyhtiön välillä. Liittymistiedot annetaan liittymäntilauslomakkeella, joka toimitetaan liitetietoineen (asemapiirros ja pääkaaviokuva) verkkoyhtiön suunnitteluun (sähköpostiosoite: suunnittelu@issoy.fi). Lomakkeen voi tilata myös asiakaspalvelustamme. Liittymissopimuksessa määritellään liittymän toimitusajan lisäksi myös liittämiskohta, joka on liittyjän ja sähköyhtiön välisten asennusten ja omistuksen raja. Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy vastaa sähkön laadusta ja toimittamisesta tähän rajapisteeseen saakka.

Imatran Seudun Sähkönsiirto vastaa myös sähkön toimittamisesta liittämiskohtaan sovittuun toimituspäivään mennessä. Liittämiskohdasta eteenpäin olevien johtojen ja asennusten suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja omistus kuuluvat sähköliittymän omistajalle. Ainoastaan asianmukaiset oikeudet omaava sähköurakoitsija saa tehdä kiinteistön sähköjohtojen ja laitteiden asennustyöt.

Liittymissopimuksen tekemiseen tarvitset rakennuskohteen sähkösuunnitelman (pääkeskuksen kaaviokuvan) ja asemapiirroksen, jossa näkyy pääkeskuksen ja liittymiskaapelin sijainti. Lisäksi kohteeseen tulee tehdä verkkoja myyntisopimukset, jotka hoituvat asiakaspalvelussamme puh. 05 6835 209. Kaikki sopimukset täytyy olla tehtynä ennen kuin kohde voidaan kytkeä.

4. Sähköliittymän kustannukset

Liittymismaksun suuruus riippuu liittymän pääsulakekoosta ja liittymän sijainnista. Liittymismaksut ovat jaettu vyöhykkeittäin ja löytyvät mm. internetsivuiltamme. Liittymismaksun lisäksi veloitetaan hinnaston mukainen mittarin asennusmaksu. Ensimmäinen kytkentäkerta sisältyy liittymismaksuun. Liittyjän kustannuksiin kuuluvat myös liittymisjohdon hankinta ja rakentaminen sekä liittymiskaapelin rakentamisesta johtuvat mahdolliset kaivutyöt. Rakentaja vastaa myös niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat olemassa olevien johtojen siirroista rakennushankkeen vuoksi.

5. Työmaasähkö

Rakennusaikaista työmaasähköä varten Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy vuokraa ja asentaa työmaasähkökeskuksia. Työmaasähköä voi tiedustella teknisestä asiakaspalvelustamme. Työmaasähköistä peritään asennus- ja kytkentämaksu. Käytetty energia laskutetaan työmaatuotteen mukaan. Jos liittymissopimus on allekirjoitettu ja palautettu ennen työmaasähkön kytkentää, voidaan työmaakeskuksessa käyttää hinnaston mukaisia tuotteita.

Esimerkki työmaakeskustelineestä

Työmaakeskus asennetaan joko pylvääseen tai asiakas rakentaa telineen keskusta varten.

6. Liittymisjohto

Rakentaja huolehtii liittymisjohdon rakentamisesta sovittuun liittämiskohtaan (jakokaappi, pylväs tai muuntamo) ja vastaa sen kustannuksista. Liittymisjohto vedetään maakaapelilla; ilmajohtoasennuksia ei enää hyväksytä. Ennen asentamista on sovittava sähköyhtiön kanssa liittymisjohdon tyyppi-, sijainti- ja pituustiedot. Jos liittymisjohto sijoitetaan muualle kuin liittyjän itsensä omistamalle maalle, tulee liittyjän sopia tästä maanomistajan kanssa.

Liittymiskaapelin poikkipinta määräytyy tarvittavan huipputehon ja pääsulakkeiden perusteella. Liittymiskaapelin tulee olla kaava-alueilla vähintään 25 mm² alumiinia tai 16 mm² kuparia (esim. AXMK4x25) ja haja-asutusalueilla vähintään 35 mm² alumiinia tai 25 mm² kuparia (AXMK4x35) tai sähköisiltä ominaisuuksiltaan vähintään tätä vastaavaa kaapelia.

Kaapeliojan on oltava noin 70 cm syvä. Muussa tapauksessa kaapeli on asennettava muoviputkeen tai suojattava kourulla. Kivet on poistettava ojasta tai ympäröitävä kaapeli kivettömällä asennushiekalla.

Läpivienneissä on käytettävä sileitä, halkaisijaltaan min. 100 mm ja lujuusluokaltaan 4 olevia sähköputkia. Salaojaputki ei käy liittymiskaapelin suojaputkeksi.

  1. Liittymiskaapelin suojaputki (ulottuu routasuojauksen ulkopuolelle)
  2. Betoniraudoituksen yhdistäminen maadoituskiskoon
  3. Maadoitusjohtimen suojaputki JM20
  4. Maadoituselektrodi Cu16, lenkkinä perustuksissa tai vähintään 20 m liittymiskaapeliojassa
  5. Puhelin- ja antenniputkitus JM50

7. Maadoituselektrodi

Liittymälle on rakennettava standardin SFS6000 mukainen maadoitus, joka on poikkipinnaltaan min. 16 mm²:n kupariköysi. Paras vaihtoehto rakentaa liittymän maadoitus on käyttää ensisijaisesti maadoituselektrodia rakennuksen perustuksiin tai maahan perustusten alle sijoitettua perustus-maadoituselektrodia.

Jos perustuselektrodia ei pystytä jostain syystä rakentamaan, voidaan vaihtoehtoisina asennustapoina käyttää:

  • perustuksen ympäri asennettavaa silmukkaa (asennettuna riittävän syvälle, ettei se vahingoitu helposti). Elektrodi suositellaan yhdistettäväksi rakennuksen betoniteräksiin.
  • vähintään 20 m pitkää vaakaelektrodia, joka on asennettu riittävän syvälle, ettei elektrodi vahingoitu esim. kaivutöiden aikana. Tämä voidaan tehdä esim. asentamalla maadoituselektrodi samaan ojaan liittymiskaapelin kanssa.
  • jos maadoituselektrodia ei voida suojata vahingoittumiselta, tulee käyttää joko kahta vähintään 20 m pitkää maadoitusköyttä, jotka lähtevät eri suuntiin, tai yhtä yhtenäistä vähintään 40 m pitkää silmukkaa.
  • vaakaelektrodin sijasta voidaan tarvittaessa käyttää pystyelektrodeja, joiden vähimmäispituus on puolet vaakaelektrodin tarvittavasta minimipituudesta.

8. Mittauskeskus

Verkkoyhtiö asentaa tarvittavan mittalaitteiston asiakkaan keskukseen. Pääkeskuksen tulee olla ns. kaukoluentamallin keskus. Uusissa pientaloissa mittauskeskus sijaitsee teknisessä tilassa tai ulkokäyttöön tarkoitetussa mittauskeskuksessa. Haja-asutusalueella mittauskeskus sijoitetaan aina lukitsemattomaan tilaan tai ulos. Mittaus-keskukselle on oltava esteetön pääsy.

9. Liittäminen sähköverkkoon ja käyttöönottotarkastus

Sähköasennustöiden valmistuttua urakoitsija sopii kWh-mittarin asennuksen ja liittymiskaapelin kytkennän liittämiskohtaan. Kytkentä on sovittava vähintään kaksi viikkoa ennen haluttua kytkentäajankohtaa.

Sähköurakoitsijan on tehtävä kohteeseen käyttöönottotarkastus ennen sähköyhtiön jakeluverkkoon liittämistä. Käyttöönotosta ilmoitetaan Imatran Seudun Sähköön yleistietolomakkeella, joka toimii samalla mittarointi-/kytkentäpyyntönä. Yleistietolomakkeesta tulee selvitä yleisten tietojen lisäksi haluttu tuote, mittauksen etusulakkeet, mahdolliset virtamuuntajat ja muuntosuhde.

Urakoitsijan tulee myös huolehtia, että verkkoyhtiö saa tietoonsa tarpeelliset tiedot liittymiskaapelista. Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy liittää jakeluverkkoonsa vain asianmukaisesti asennetut ja tarkastetut kohteet. Ylimääräiset ja turhat kytkentäkäynnit veloitetaan sähköurakoitsijalta.

Lataa rakentajan muistilista