Rakentajan muistilista

1. Mieti sähköistystarve ja valitse lämmitysmuoto

Teetä sähkösuunnitelma ammattitaitoisella sähkösuunnittelijalla ennen rakentamisen aloittamista. Asumisen tulevatkin tarpeet huomioiva sähkösuunnitelma antaa hyötyä ja iloa vuosikymmeniksi eteenpäin. Näin varmistat myöhemmän laajennettavuuden ja nopeutat sähköliittymän hankintaa. Hyvä sähkösuunnitelma takaa myös urakkatarjousten vertailukelpoisuuden.

2. Ota yhteyttä sähköyhtiöön hyvissä ajoin

Ota yhteyttä Imatran Seudun Sähkönsiirtoon, kun suunnittelet rakentamisen aloittamista. Haja-asutusalueella ota yhteyttä jo, kun suunnittelet tonttikauppaa. Saat luotettavat sähköliittymän toimitusaika- ja hintatiedot. Myös johtojen sijoitus- ja maankäyttölupien järjestäminen vaatii aikaa, varsinkin, jos sähkö joudutaan tuomaan useamman maanomistajan alueen läpi. Valmiiksi sähköistetyillä alueilla liittymän toimitusaika on vähintään kaksi viikkoa ja sähköistämättömillä alueilla vähintään kahdeksan viikkoa.

3. Liittymissopimus

Sähköntoimituksen edellytyksenä on kirjallinen sopimus liittyjän ja sähköyhtiön välillä. Liittymistiedot annetaan verkkosivuiltamme löytyvällä sähköisellä liittymäntilauslomakkeella. Lomakkeen saa tarvittaessa myös asiakaspalvelustamme. Voit halutessasi olla yhteydessä myös verkkoyhtiön suunnitteluun: suunnittelu@issoy.fi.

Liittymissopimuksessa määritellään liittymän toimitusajan lisäksi myös liittämiskohta, joka on liittyjän ja sähköyhtiön välisten asennusten ja omistuksen raja. Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy vastaa sähkön laadusta ja toimittamisesta tähän liittämiskohtaan saakka sovittuun toimituspäivään mennessä. Uusissa kohteissa liittämiskohdasta eteenpäin olevien johtojen ja asennusten suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja omistus kuuluvat sähköliittymän omistajalle. Ainoastaan asianmukaiset oikeudet omaava sähköurakoitsija saa tehdä kiinteistön sähköjohtojen ja laitteiden asennustyöt.

4. Sähköliittymän kustannukset

Liittymismaksun suuruus riippuu liittymän pääsulakekoosta ja liittymän sijainnista. Liittymismaksut on jaettu vyöhykkeittäin. Voit tutustua liittymismaksuhinnastoon ja ehtoihin verkkosivuillamme. Sivulta löytyy linkki myös karttapalveluun, josta näet hinta-arvion liittymälle. Liittyjän kustannuksiin kuuluvat myös liittymisjohdon sekä keskuksen hankinta ja rakentaminen ml. kaivutyöt.

5. Työmaasähkö

Rakennusaikaista työmaasähköä varten Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy vuokraa ja asentaa työmaasähkökeskuksia.

Työmaasähköä voi tiedustella puhelinnumerosta (05) 683 5209 tai sähköpostitse suunnittelu@issoy.fi. Työmaasähköistä peritään asennus- ja kytkentämaksu. Käytetty energia laskutetaan työmaatuotteen mukaan.

Esimerkki työmaakeskustelineestä

Työmaakeskus asennetaan joko pylvääseen tai asiakas rakentaa telineen keskusta varten.

6. Liittymisjohto

Rakentaja huolehtii kustannuksellaan liittymisjohdon rakentamisesta sovittuun liittämiskohtaan (jakokaappi, pylväs tai muuntamo). Liittymisjohto tulee rakentaa maakaapelilla, ilmajohtoasennuksia ei enää hyväksytä. Ennen asentamista on sovittava sähköyhtiön kanssa liittymisjohdon tyyppi-, sijainti- ja pituustiedot. Liittymisjohdon sijoittamisesta muulle kuin omistamalleen maalle tulee liittyjän itse sopia maanomistajan kanssa.

Liittymiskaapelin poikkipinta määräytyy tarvittavan huipputehon ja pääsulakkeiden perusteella. Liittymiskaapelin tulee olla kaava-alueilla vähintään 25 mm2 alumiinia tai 16 mm2 kuparia (esim. AXMK4x25) ja haja-asutusalueilla vähintään 35 mm2 alumiinia tai 25 mm2 kuparia (AXMK4x35) tai sähköisiltä ominaisuuksiltaan vähintään vastaavaa kaapelia.

Kaapeliojan on oltava noin 70 cm syvä. Muussa tapauksessa kaapeli on asennettava standardin mukaiseen muoviputkeen tai kourutettava. Kivet on poistettava ojasta tai ympäröitävä kaapeli kivettömällä asennushiekalla.

Läpivienneissä on käytettävä sileitä, halkaisijaltaan min. 100 mm, lujuusluokaltaan 4 olevia sähköputkia. Salaojaputki ei ole liittymiskaapelin suojaputki.

  1. Liittymiskaapelin suojaputki (ulottuu routasuojauksen ulkopuolelle)
  2. Betoniraudoituksen yhdistäminen maadoituskiskoon
  3. Maadoitusjohtimen suojaputki JM20
  4. Maadoituselektrodi Cu16, lenkkinä perustuksissa tai vähintään 20 m liittymiskaapeliojassa
  5. Puhelin- ja antenniputkitus JM50

Tele- ja antennikaapelit voidaan asentaa samaan ojaan liittymiskaapelin kanssa. Niiden etäisyys toisistaan olisi hyvä olla noin 10 cm.

Kun liittämiskohtana on pylväs, asiakkaan urakoitsija kiinnittää kaapelin kohokiinnikkeillä pylvääseen ja suojaa kaapelin suojaraudalla. Mikäli urakoitsijalla ei ole mahdollisuutta kiinnittää kaapelia pylvääseen, on tämä mainittava kytkentää tilatessa. Kaapeli naulataan kytkennän yhteydessä vain siinä tapauksessa, että näin on etukäteen sovittu. Naulaus ja suojaus laskutetaan asiakkaalta. Keskuksen pään liittymiskaapelista kytkee aina kohteen sähköurakoitsija.

Ennen töiden aloittamista rakentajan on selvitettävä tontilla jo mahdollisesti olevat johdot. Kaapelinäyttömme
selvittää ne yhtiömme osalta, kun varaat näyttöajan kolme työpäivää aikaisemmin puhelinnumerosta 050 449 4604.

7. Maadoituselektrodi

Liittymälle on rakennettava standardin SFS6000 mukainen maadoitus, joka on poikkipinnaltaan min. 16 mm2 kupariköysi. Paras vaihtoehto rakentaa liittymän maadoitus on käyttää ensisijaisesti maadoituselektrodina rakennuksen perustuksiin tai maahan perustusten alle sijoitettua perustusmaadoituselektrodia.

Jos perustuselektrodia ei pystytä jostain syystä rakentamaan, voidaan vaihtoehtoisina asennustapoina käyttää

  • perustuksen ympäri asennettavaa silmukkaa (asennettuna riittävän syvälle, ettei se vahingoitu helposti). Elektrodi suositellaan yhdistettäväksi rakennuksen betoniteräksiin tai
  • vähintään 20 m pitkää vaakaelektrodia, joka on asennettu siten, ettei elektrodi vahingoitu helposti esim. kaivuutöiden aikana (riittävän syvällä). Tämä voidaan tehdä esim. asentamalla maadoituselektrodi samaan ojaan liittymiskaapelin kanssa tai
  • jos maadoituselektrodia ei voida suojata vahingoittumiselta, tulee käyttää joko kahta vähintään 20 m pitkää maadoitusköyttä, jotka lähtevät eri suuntiin tai yhtä yhtenäistä vähintään 40 m pitkää silmukkaa.
  • vaakaelektrodin sijasta voidaan tarvittaessa käyttää pystyelektrodeja, joiden vähimmäispituus on puolet vaakaelektrodin tarvittavasta minimipituudesta.

8. Mittauskeskus

Verkkoyhtiö asentaa tarvittavan mittalaitteiston asiakkaan keskukseen. Pääkeskuksen tulee olla ns. kaukoluentamallin keskus. Uusissa pientaloissa mittauskeskus sijaitsee teknisessä tilassa tai ulkokäyttöön tarkoitetussa mittauskeskuksessa. Haja-asutusalueella mittauskeskus sijoitetaan aina lukitsemattomaan tilaan tai ulos. Mittauskeskukselle on oltava esteetön pääsy.

Ylijännitesuojaus vaaditaan ilmajohtoverkkoon liitettävissä uusissa kohteissa. Ylijännitesuojaus kuuluu kiinteistön pääkeskukselle ja sen hankkii liittymän omistaja. Ylijännitesuojauksen asentamista suositellaan myös vanhoihin kohteisiin.

9. Liittäminen sähköverkkoon ja käyttöönottotarkastus

Sähköasennustöiden valmistuttua urakoitsija sopii kWh-mittarin asennuksen ja liittymiskaapelin kytkennän liittämiskohtaan. Kytkentä on sovittava vähintään kaksi viikkoa ennen haluttua kytkentäajankohtaa.

Sähköurakoitsijan on tehtävä kohteeseen käyttöönottotarkastus ennen sähköyhtiön jakeluverkkoon liittämistä. Käyttöönotosta ilmoitetaan Imatran Seudun Sähköön yleistietolomakkeella, joka toimii samalla mittarointi-/
kytkentäpyyntönä. Yleistietolomakkeesta tulee selvitä yleisten tietojen lisäksi haluttu tuote, mittauksen etusulakkeet, mahdolliset virtamuuntajat ja muuntosuhde. Yleistietolomakkeen liitteenä toimitetaan myös pääkeskuskaavio sekä asemapiirros, josta verkkoyhtiö saa tietoonsa tiedot liittymiskaapelista. Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy liittää jakeluverkkoonsa vain asianmukaisesti asennetut ja tarkastetut kohteet. Ylimääräisistä ja turhista kytkentäkäynneistä veloitetaan kohteen sähköurakoitsijaa. Kytkennän voi tilata verkkosivuiltamme löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

Lataa rakentajan muistilista