Verkkohankkeet

Kehittämissuunnitelma

Vuodesta 2014 alkaen jakeluverkkoyhtiöt ovat velvoitettuja laatimaan oman jakeluverkon kehittämissuunnitelman, jossa jokainen yhtiö ilmoittaa toimenpiteidensä laajuuden päästäkseen sähkömarkkinalaissa velvoitettuihin sähkön toimitusvarmuuden vaatimuksiin. Kehittämissuunnitelma tulee päivitettäväksi aina kahden vuoden välein. Kehittämissuunnitelma lähetetään Energiaviraston tarkistettavaksi.

Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n kehittämissuunnitelma

Jakeluverkon kehittämissuunnitelmamme on kuultavana 30.4.-31.5.2024. Olemme laatineet kehittämissuunnitelmasta erillisen tiivistelmän, johon on koottu kehittämissuunnitelman pääkohdat. Toivomme kuitenkin kommentteja varsinaiseen kehittämissuunnitelmaan, koska tämä on laadittu Energiaviraston edellyttämällä tavalla ja pitää sisällään huomattavasti tiivistelmää kattavamman kuvauksen jakeluverkkomme kehittämisestä.

Kommentit kehittämissuunnitelmastamme tulee jättää noudattaen seuraavia ohjeita:

  • Kommentit tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen kuuleminen@issoy.fi 31.5.2024 mennessä.
  • Jokaisesta erillisestä kommentista on käytävä selvästi ilmi, mitä kohtaa kehittämissuunnitelmasta on kommentoitu. Kommentit on pystyttävä osoittamaan esimerkiksi kappaleen otsikon tai otsikon numeroinnin perusteella.
  • Sähköpostiviestiin on sisällytettävä asiakasnumero, joka näkyy omalla verkkosopimuksella.

Vuoden 2024 rakennuskohteet

Imatran Seudun Sähkönsiirto pitää huolta sähköjohdoista, kaapeleista ja kaikesta, mikä liittyy sähköverkon toimivuuteen. Kuluvan vuoden suurin investointi on aluesaneerauskohde Saarlammella.

Yhtiö palvelee noin 25 000 sähkönsiirtoasiakasta ja huolehtii noin 3 000 kilometrin sähkönjakeluverkosta. Saneerauskohteet valitaan vuosittain huolellisesti muun muassa olemassa olevan sähköverkon kunnon mukaan. Asemakaava-alueilla rakennetaan maakaapelia yhteistyökumppaneiden kanssa korvaamaan ikääntyvää sähköverkkoa, liittämään uusia asiakkaita verkkoon sekä lisäämään verkon siirtokykyä sähkön käytön kasvaessa.

Maakaapelit Saarlammelle, Keskusliikenneasemalle, Vallinkoskelle, Saareksiinmäelle ja Ruokolahden Sikiölään

Imatran Seudun Sähkönsiirto maakaapeloi ilmajohtoverkkoa Imatralla Saarlammella, Vallinkoskella, Saareksiinmäellä ja Ruokolahden Sikiölässä. Hankkeet parantavat sähkömarkkinalain mukaista sähkönjakelun toimitusvarmuutta asiakkaille sekä siirtää verkon vastaamaan nykypäivän tehontarvetta. Asiakkaita informoidaan kirjeitse hyvissä ajoin ennen saneerauksien alkamista. Muutostöiden aiheuttamista sähköntoimituksen keskeytyksistä pyrimme lisäksi ilmoittamaan aina asiakaskohtaisesti. 

Saarlampi

Maakaapeloimme vanhan ilmajohtoverkon Saarlammen alueella kevään ja kesän 2024 aikana. Saneerattavalle alueelle tulee noin 0,8 kilometriä uutta keskijännitteistä ja 3,5 kilometriä pienjännitteistä maakaapelia. Lisäksi asennetaan 15 uutta jakokaappia ja yksi puistomuuntamo. Vanha ilmajohtoverkko on rakennettu pääosin 1950- ja 1960-luvuilla. Katso Saarlammen suunnitelma.

Keskusliikenneasema

Saneeraamme keskijänniteverkkoa Imatran keskusliikenneaseman ympäristössä ennen rakennuksen toisen siiven purkutöiden alkamista. Asemarakennusta syöttävä muuntamo saneerataan puistomuuntamoksi ja samalla uusitaan paikoitusalueella sijaitsevia vanhoja kaapeliyhteyksiä.

Vallinkoski

Saneeraamme vanhan pylväsmuuntamon ja sen syöttämän ilmajohtoverkon Vallinkoskella. Saneerattavaan alueeseen kuuluu 1,6 kilometriä pienjännitteistä ilmajohtoa, jotka on rakennettu 1950- ja 1960-luvuilla. Alueelle rakennetaan maakaapelia yhteensä 2,1 km. Katso Vallinkosken suunnitelma.

Saareksiinmäki

Maakaapeloimme vanhan ilmajohtoverkon Saareksiinmäen alueella kevään ja kesän 2024 aikana. Saneerattavalle alueelle tulee noin 3,2 kilometriä pienjännitteistä maakaapelia. Lisäksi asennetaan 11 uutta jakokaappia ja yksi puistomuuntamo. Vanha ilmajohtoverkko on rakennettu pääosin 1960-luvulla. Katso Saareksiinmäen suunnitelma.

Ruokolahden Sikiölä

Maakaapeloimme ilmajohtoverkkoa Ruokolahden Sikiölässä. Saneerattavaan alueeseen kuuluu noin 3,0 kilometriä keskijännitteistä ilmajohtoa, joka on rakennettu 1960-luvulla.

Muut hankkeet

Näiden lisäksi vuoden 2024 aikana saneerataan pienempiä kohteita sekä uusitaan useita vanhoja muuntamoja ja rakennetaan uusia sähköliittymiä. Lisäksi saneerataan useita yksittäisiä määräaikais- ja kunnossapitotarkastuksissa havaittuja johtoja ja pylväitä ympäri jakeluverkon aluetta.