Verkkopalvelut

Verkkopalvelut vastaa sähkönsiirrosta ja jakeluverkoston ylläpidosta Imatralla ja sen lähikunnissa. Yksikön tehtäviin kuuluvat verkon suunnittelu, käyttö, kunnossapito ja rakentaminen. Verkkoyhtiö toimii syrjimättömästi verkkoalueen sähkönsiirtäjänä ja palvelee kaikkia alueella toimivia sähkönmyyjiä. Lisäksi yksikkö tuottaa verkonrakennus- ja asennuspalveluja asiakkailleen.

Vuoden 2021 investoinnit sähköverkkoon

Hyvän toimitusvarmuuden edellytyksenä on verkkojen jatkuva kehittäminen. Verkonrakentamisemme eteni pääosin suunnitelmien mukaisesti vuonna 2021. Vuoden suurin investointimme oli aluesaneerauskohde Huhtasessa Imatran ja Ruokolahden kuntien alueella. Projektin myötä saatiin n. 500 asukasta säävarman verkon piiriin. Kytkentöjen sekä purkutöiden kohdalla tekemistä siirrettiin seuraavalle vuodelle työsuunnittelun ja töiden jaksottamisen vuoksi. Vuoden aikana toteutettiin isojen jakeluverkkoinvestointien lisäksi Vennonmäen sähköaseman 110 kV kentän saneeraus. Aseman 110 kV liitynnät eivät enää vastanneet nykyisiä vaatimuksia ja kentän kojeisto ja muuntaja olivat hyvin lähellä pitoajan loppua. Toteutussuunnittelu aloitettiin vuoden 2020 vuoden lopulla ja varsinaiset rakentamistyöt toukokuussa 2021. Pääurakoitsijana projektissa toimi Sähkölandia Oy.

Linjojen kunnossapitotarkistuksia helikopterin avulla

Helikopterista saatavat ilmakuvat ja laserkeilaukset ovat kustannustehokas ja luotettava tapa tarkastaa sähköverkon kuntoa. Lisäksi lentotarkastukset tehostavat sähköverkon ylläpitoa ja turvallisuutta. Toteutimme syksyllä taajama-alueen ulkopuolella kulkeville runkojohdoille helikopterilla tehtävän kuvauksen Rautjärven ja Ruokolahden alueilla. Lennoilta saimme tarkkoja kuvia kaikista ilmajohtoverkon komponenteista eri suunnista sekä yleiskuvaa johtoalueista. Helikopterissa mukana oleva laserkeilain muodosti tarkan 3D kuvan sähkölinjojen raivaustarpeesta sekä rakennusten ja muiden rakenteiden turvaetäisyyksistä sähköverkkoon.

Kustannustehokasta toimintaa

Energiavirasto vertailee verkkoyhtiöiden valvonnassa eri yhtiöitä toisiinsa ja määrittelee toiminnalle tehokkuutta mittaavia arvoja. Imatran Seudun Sähkönsiirron investointitehokkuus, kustannustehokkuus ja keskeytyskustannukset saivat vuonna 2021 erityisen hyvät mittausarvot. Toiminnan tehokkuuden eteen on toteutettu useita toimenpiteitä ja investointien lisäksi myös operatiivinen toiminta on tehokasta.
Vuoden aikana astui voimaan uudistettu sähkömarkkinalaki, joka ohjaa yhtiöitä pienentämään jatkosssa merkittävästi investointitasojaan. Lisäksi se alentaa yhtiöiden sallittua tuottotasoa. Tämä kaikki tulee tulevaisuudessa näkymään meidän asiakkaille alempina verkkopalvelumaksuina.

Mittaushistorian pienin keskeytysaika

Yhtiön sähkönjakelun luotettavuus oli erinomaisella tasolla vuonna 2021. Asiakkaiden kokemien keskeytyksien määrä sekä kokonaiskeskeytysaika jatkoivat hyvää kehitystä. Keskimääräinen keskeytysaika oli vain 22 minuuttia, joka on vuodesta 2008 ylläpidetyn mittaushistorian pienin tulos. Keskeytysaika jakautui niin, että jakeluverkkoprojekteista johtuvista ns. työkeskeytyksistä aiheutui asiakkaille keskimäärin 7 minuuttia- ja jakeluverkon vioista 15 minuuttia keskeytystä. Tuloksissa näkyy selvästi kaapelointien ja puista vapaa sähkölinja -projektin vaikutukset sekä nopea ja taitava viankorjaustyö.

Asiakaskokemuksen parantaminen

Kesäkuussa avautuivat yhtiön uudistuneet verkkosivut. Asiakaskokemus ja -palvelun monikanavaisuus parantuivat huomattavasti käyttöön otetuilla integroiduilla sähköisillä lomakkeilla sekä karttanäkymään perustuvalla palvelupyyntösivustolla. Palvelupyyntösivustolla asiakkaat pääsevät tekemään vikailmoituksia, tilamaan puunkaatoapua tai -tarkastusta, sekä katsomaan uudelle sähköliittymälle hinta-arvion suoraan karttanäkymästä. Myös kaapelinäytöt ja johtokartat voi tilata palvelupyyntösivuston kautta.

Säävarman jakeluverkon edistäminen

Jakeluverkko on suunniteltava ja rakennettava, ja sitä on ylläpidettävä siten, että jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 tuntia ja muulla alueella yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä.

2021 Rakennettiin säävarmaa verkkoa seuraavasti:

 • 53,1 km maakaapeloinnilla
 • 75,1 km muut
 • 128,2 km yhteensä
 • 31.12. mennessä säävarmaa verkkoa jakeluverkkoalueella on yhteensä 1 902,1 km
 • Jakeluverkon säävarmuusaste 31.12.2021 67 %

2021 rakennettiin

 • 0 sähköasemaa
 • 12,3 km keskijänniteverkkoa
 • 42,8 km pienjänniteverkkoa
 • 13 muuntamoa

31.12.2021 yhtiöllä on

 • 7 sähköasemaa
 • 898,2 km keskijänniteverkkoa (joista kaapelia 219,7 km)
 • 1 942,8 km pienjänniteverkkoa (joista kaapelia 1 191,1 km)
 • 741 muuntamoa