Miksi sähkö on nyt niin kallista?

Sähkö on ollut poikkeuksellisen kallista tänä vuonna. Valtaosa sähköenergian hinnasta on sähköyhtiön hankintakustannuksia. Mistä sitten sähköä hankitaan ja mitkä asiat hankintahintaan vaikuttavat?

Suomi kuuluu samaan sähkömarkkina-alueeseen yhdessä Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa (pl. Islanti). Suomessa toimivat sähkönmyyjät ostavat asiakkailleen myymänsä sähkön näiltä markkinoilta, joilla sähkön tuottajat ja ostajat käyvät kauppaa sähkön hinnoista. Sähkön hankintahinta määräytyy markkinoilta ostettavan sähkön tukkumarkkinahinnan mukaan.

Mitkä asiat taustalla vaikuttavat tukkumarkkinahinnan muodostumiseen?

Tukkumarkkinahintaan vaikuttaa moni asia. Sähkön hinnan määräytyminen on yhdistelmä lukuisia eri tekijöitä ja niiden välisiä suhteita. Tärkeimmät vaikuttavat tekijät ovat kysyntä- ja tarjontatilanne, sää, polttoaineiden hinnat, siirtoyhteydet sekä päästöoikeuden hinta. Lisäksi kansalliset ja kansainväliset päätökset ja sopimukset erilaisista tukijärjestelmistä ja investoinneista eri tuotantomuotoihin vaikuttavat osaltaan sähkön markkinahintaan.

Tänä vuonna sähkön poikkeuksellisen korkeaan hintaan on edellä mainituista tekijöistä vaikuttanut erityisesti sää (vesitilanne Pohjoismaissa), polttoaineiden hinnat (maakaasun ja kivihiilen kaksinkertaistuneet hinnat) sekä päästöoikeuden hinnan nousu.

Sään vaikutus sähkön hintaan

Pohjoismaissa iso osa sähköstä tuotetaan vesivoimalla Norjassa ja Ruotsissa. Kun kohdalle osuu vähäsateinen vuosi, kuten 2021, ei vesivoimatuotantoa ole tarpeeksi. Kun Pohjoismaissa on kuivaa ja vesivoimatuotanto ei riitä, joudutaan turvautumaan kalliimpaan tuontisähköön. Tämä taas nostaa sähkön hintaa pörssissä.

Mitä tekemistä maakaasun hinnalla on sähkön hinnan kanssa?

Etenkin maakaasumarkkinat ja sähkömarkkinat ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Sähkön tuotanto vaatii paljon joustoa, koska tuotannon ja kulutuksen pitää olla koko ajan tasapainossa. Tätä tarvittavaa tuotannon joustoa tehdään mm. tuottamalla sähköä maakaasulla, etenkin Keski-Euroopassa.

Vaikka kyse onkin pohjoismaisesta sähkömarkkinasta, Pohjoismaat ovat nykyään osa suurempaa eurooppalaista sähkömarkkinaa uusien rakennettujen sähkönsiirtoyhteyksien takia. Tämän vuoksi Euroopan hintataso ja hinnan heilahdukset vaikuttavat myös Pohjoismaiden sähköpörssiin ja pohjoismaisiin kuluttajiin.

Sähkön kysyntä Keski-Euroopassa on ylittänyt reippaasti tarjonnan viime aikoina. Tästä syystä sähköä viedään nyt yhä enemmän lähinnä Saksaan. Edullinen Norjassa tuotettu vesisähkö matkaakin monesti nykyisin Keski-Eurooppaan tai Iso-Britanniaan, jossa siitä ollaan valmiita maksamaan enemmän.

Kivihiili ja päästöoikeudet

Energia-alan yritykset kuuluvat EU:n päästökaupan piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että toimijat maksavat hiilidioksidin päästämisestä ilmakehään päästöoikeuksia ostamalla. EU:n päästökaupan perusperiaate on yksinkertainen. Jokaista tuotettua hiilidioksiditonnia kohden toimijan tulee hankkia vastaava määrä päästöoikeuksia.

Aiemmin mainittiin, että Keski-Euroopan sähköntarve on yhteydessä Pohjoismaiseen sähkömarkkinahintaan. Esimerkiksi Saksassa kivihiilen ja maakaasun osuus sähköntuotannosta on merkittävä ja siksi näiden polttoaineiden sekä päästöoikeuksien hinnat vaikuttavat myös sähkön tukkumarkkinahintaan. Ilmastonmuutoskriisin vuoksi hiili on arvioitu energiamuodoista haitallisimmaksi. Sen poltosta pyritään pois asettamalla sille yhä kalliimpi hinta.

Päästöoikeuksien hinta määräytyy markkinoilla, joilla hinnan muodostukseen vaikuttavat muun muassa päästöoikeuksien kysyntä ja tarjonta. Ilmastomuutoskriisin vuoksi EU on kiristänyt päästövähennystavoitteitaan, joka on osaltaan nostanut päästöoikeuksien hinnat ennätystasolle.

Lopuksi

Sähkön hinnan muodostuminen ei ole siis yksiselitteistä. Tästä syystä myös sähkösopimusten hinnat elävät, sillä ne seurailevat sähkön markkinahinnan kehitystä. Ensimmäisenä hinnan muutokset näkyvät tuntihinnoitteluun perustuvissa pörssisähkösopimuksissa. Pidempään jatkunut korkea sähkön hinta markkinoilla vaikuttaa myös määräaikaisten sähkösopimusten hinnoitteluun. Sähkön hinnan tarkka ennustaminen on haastavaa. Tulevaisuudessa sähkön markkinahinnat vaihtelevat entistä enemmän, kun uusiutuva, säästä riippuvainen sähköntuotanto (tuuli-, aurinkosähkö) ovat syrjäyttämässä perinteisiä sähköntuotantomuotoja.

Jaa somessa