Jakeluverkon kehittämissuunnitelma asiakkaidemme kuultavana toukokuun ajan

Mistä jakeluverkon kehittämissuunnitelmassa on kyse?

Vuodesta 2014 alkaen jakeluverkkoyhtiöt ovat velvoitettuja laatimaan oman jakeluverkon kehittämissuunnitelman, jossa jokainen yhtiö ilmoittaa toimenpiteidensä laajuuden päästäkseen sähkömarkkinalaissa velvoitettuihin sähkön toimitusvarmuuden vaatimuksiin. Kehittämissuunnitelma tulee päivitettäväksi aina kahden vuoden välein, ja se lähetetään Energiaviraston tarkistettavaksi. Energiavirasto vastaa kehittämissuunnitelmassa edellytettävien tietojen laajuuden määrittämisestä sekä näiden tarkistamisesta. Energiavirastolle toimitettavat kehittämissuunnitelmat antavat mahdollisuuden seurata jakeluverkkojen kustannustehokkaan ja toimitusvarmuusvaatimukset täyttävän kehittämisen toteutumista.

Mitä tarkoittaa jakeluverkon kehittämissuunnitelmasta kuuleminen?

Sähkömarkkinalain edellyttämänä kehittämissuunnitelmasta on kuultava kunkin jakeluverkkoyhtiön asianomaisia sidosryhmiä. Käytännössä näihin kuuluvat vähintään sähkönjakeluverkkoa käyttävät asiakkaat, alueella sijaitsevat kunnat sekä kantaverkkoyhtiö Fingrid.

Kuulemisen tarkoituksena on pyrkiä huomioimaan kaikkien oleellisten sidosryhmien näkökulmat ja mielipiteet, jotka liittyvät oman alueen jakeluverkon kehittämiseen. Kuulemiseen kuuluu kerätä sidosryhmiin kuuluvilta näkemyksiä laadittuun jakeluverkon kehittämissuunnitelmaan ja sen sisältöön liittyen. Kuulemisen perusteella saatujen näkemysten pohjalta kehittämissuunnitelman sisältöön tehdään tarvittavat muutokset. Sidosryhmien kuuleminen tarjoaa jakeluverkkoyhtiöille aikaisempaa laajemman asiapohjan oman jakeluverkkonsa kehittämissuunnitelman päivittämiselle ja tulevaisuudessa tehtävien jakeluverkon kehittämiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelulle.

Millä tavoin kuuleminen on toteutettu?

Kuulemisen toteuttamiseksi on annettu joitain edellytyksiä, kuten kuulemiseen varattavaksi ajaksi sekä kuulemisen tulosten huomioimiselle lopullisessa kehittämissuunnitelman versiossa. Yleisissä määräyksissä kuulemiseen on varattava aikaa vähintään yksi kuukausi. Imatran Seudun Sähkönsiirron osalta kuuleminen on mahdollistettu kaikille asianomaisille siten, että kehittämissuunnitelmaan tutustumiselle ja sen kommentoinnille on annettu aikaa yhden kuukauden verran.

Kehittämissuunnitelma on nähtävissä 30.4.2024 alkaen ja kommentoitavissa sivustolta löytyvien ohjeiden mukaisesti 31.5.2024 saakka:

Verkkohankkeet – Imatran Seudun Sähkönsiirto

 

Imatran Seudun Sähkönsiirron jakeluverkon kehittämissuunnitelman pääkohdat

Olemme merkittävästi parantaneet jakeluverkkomme sähkön toimitusvarmuutta niin asemakaava-alueilla kuin niiden ulkopuolisilla alueilla viime vuosien aikana. Olemme kaapeloineet asemakaava-alueilla lähestulkoon koko keskijänniteverkon sekä suurimman osan pienjänniteverkoista. Lisäksi kahden olemme toteuttaneet puuvarmaksi keskijänniteilmajohtoa 440 km asemakaava-alueiden ulkopuolella, minkä ansiosta olemme pystyneet nostamaan laatuvaatimukset täyttävien käyttöpaikkojen osuuden hieman yli 80 %:n, huomioiden kaikki jakeluverkkoalueemme käyttöpaikat. Laatuvaatimukset täyttävät käyttöpaikat ovat niitä, joilla asemakaava-alueilla suurin sallittu keskeytysaika on 6 tuntia ja näiden alueiden ulkopuolella 36 tuntia, johtuen ilmastollisista vianaiheuttajista.

Voimassa olevan sähkömarkkinalain velvoittamana vuoden 2023 loppuun mennessä 75 % jakeluverkon käyttöpaikoista on oltava näiden sähkön toimitusvarmuusvaatimusten piirissä ja vuoteen 2036 mennessä nämä vaatimukset koskevat kaikkia käyttöpaikkoja. Näiden merkittävien investointien ja toimenpiteiden avulla olemme pystyneet tarjoamaan suuremmalle osalle käyttöpaikoistamme myrskykestävyyttä kuin mitä laki olisi tässä vaiheessa edellyttänyt.

Lopullisiin tavoitteisiin päästäksemme, tarkoituksenamme on kaapeloida vuoteen 2036 mennessä kaikki asemakaava-alueiden ilmajohdot ja merkittävä osuus myös asemakaava-alueiden ulkopuolisten alueiden ilmajohdoista. Teemme kustannustehokasta toimitusvarmuuden parantamista myös tulevina vuosina, mikä tarkoittaa myös maakaapelointi-investointien kohdentamista niille alueille, missä lain edellyttämiin toimitusvarmuusvaatimuksiin ei muilla ratkaisuilla päästä. Keinovalikoimaamme kuuluu myös metsien läpi kulkevien keskijännitelinjojen siirtämistä teiden varsille. Suurimmillaan 36 tunnin sallitun keskeytyksen vaatimus on kuitenkin erittäin tiukka, varsinkin kun on varauduttava niin puiden kaatumiseen linjoille kuin mihin tahansa muihin ilmastollisiin vianaiheuttajiin. Tämän vuoksi kaapelointi tulee olemaan pääasiallisin ratkaisumme toimitusvarmuuden parantamiseksi aina vuoteen 2036 asti.

Tutustu Imatran Seudun Sähkönsiirron toimintaan (YouTube):

Jaa somessa