Search
Close this search box.

Tilinpäätöstiedote – Konsernirakenteen muutokset näkyvät Imatran Seudun Sähkö Oy:n tilinpäätöksessä

Muutokset konserni- ja taserakenteessa

Konsernin rakenteessa tapahtui tilikauden aikana lukuisia muutoksia, jotka vaikuttavat tilinpäätökseen

 • Konsernin alakonserni Imatra FNW Oy myi omistamansa virolaisen sähköyhtiö Imatra Elekter AS: osakkeet 23.7.2021 toteutuneella kaupalla Eesti Energian tytäryhtiölle Elektrileville
 • Ennen kaupan toteutumista Imatra Elekter myi Viron kilpailuviranomaisten vaatimuksesta sähkönmyyntiliiketoiminnan kilpaillun asiakaskannan kolmannelle osapuolelle
 • Emoyhtiön velka Elekterille kuitattiin Elekterin tekemää pääoman palautusta vastaan
 • Alakonserni Imatra FNW Oy:n tytäryhtiöt fuusioitiin Imatra FNW:hen 31.12.2021
 • Imatran Seudun Sähkö Oy myi huhtikuussa 2021 omistamansa osakkuusyhtiö Suomen Voimatieto Oy:n osakkeet
 • Edellä mainittujen konsernirakenteessa tapahtuneiden muutosten lisäksi  tilinpäätöksessä näkyy poikkeuksellisena, kertaluontoisena eränä tytäryhtiö Kaakon Energia Oy:n pörssiosakkeiden myynnistä kirjautunut myyntivoitto.

Konsernin rakennejärjestelyjen seurauksena konsernin rahalaitoslainat vähenivät 29,8 milj. euroa ja konsernin kassa vahvistui 8,8 milj. euroa edelliseen tilinpäätöshetkeen verrattuna. Rahoitusaseman vahvistuminen ja Viron liiketoimintoihin liittyvien maa- ja sääntelyriskien poistuminen kasvattivat merkittävästi yhtiön resilienssiä toimintaympäristön muututtua huomattavasti aikaisempaa arvaamattomammaksi.

Tilinpäätöksessä alakonserni Imatra FNW:n omistaman Imatra Elekterin luvut vuodelta 2021 on yhdistelty konsernin tuloslaskelmaan vain kaupan toteutumishetkeen 23.7.2021 asti. Taseen luvuissa Elekter AS ei ole enää mukana tilinpäätöshetken tilanteessa.

Konsernirakenteen muutos vaikutti liikevaihdon kehitykseen

Imatran Seudun Sähkö -konsernin liikevaihto oli 39,4 (45,2) milj. euroa, joka on 12,9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon pieneneminen edelliseen vuoteen verrattuna johtui Virossa toimineen Imatra Elekter AS:n myynnistä heinäkuussa 2021. Suomessa sähkönsiirron liikevaihto kasvoi 2,0 milj. euroa (17 %) ja sähkönmyynnin 1,3 milj. euroa (11 %). Sähkönsiirron liikevaihtoon vaikutti marraskuussa 2020 tehty verkkopalveluhintojen korotus. Vuonna 2021 verkkopalveluhintoja ei muutettu. Sähkön myynnin liikevaihtoa kasvatti sekä toimitetun sähkön määrän kasvu että sähkön markkinahinnan nousu.

Konsernirakenteen muutoksista johtuen konsernin kirjanpidollinen liikevoitto oli negatiivinen

Tilinpäätöksen mukainen konsernin liiketappio oli 1,3 milj. euroa. Liiketappio aiheutui Imatra Elekterin myynnistä, josta syntyi konsernitasolla kirjanpidollista myyntitappiota 6,7 milj. euroa. Myyntitappio syntyi, kun tilinpäätöksessä poistamaton konserniliikearvo 9,2 milj. euroa poistettiin kokonaan tilinpäätöksessä.

Sisäiseen laskentaan perustuva Suomen liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevoitto oli positiivinen, yhteensä 2,3 milj. euroa. Yhtiön oman laskelman mukaisesti jakeluverkkotoimintaa sääntelevän valvontamallin mukainen verkkoliiketoiminnan kumuloitunut alijäämä on vuoden jälkeen -6,9 milj. euroa, mikä mahdollistaa verkkopalveluhintojen pitämisen nykyisellä tasolla huolimatta säätelyn muutoksista tilikauden lopulla. Suojaustarkoituksessa hankittujen sähköjohdannaisten käypä arvo oli positiivinen, yhteensä nettona 7,2 milj. euroa.

Muita tilinpäätökseen liittyviä huomioita

 • Liiketoiminnan muissa tuotoissa on esitetty Imatra Elekter AS:n sähkönmyyntiliiketoiminnan asiakassalkun myynnistä syntynyt myyntitulo 2,5 miljoonaa euroa
 • Ulkopuoliset palvelut ovat pienentyneet edelliseen vuoteen verrattuna Puista vapaa sähkölinja- projektin loputtua tilikauden alkupuolella
 • Rahoitustuottoihin on kirjautunut tytäryhtiö Kaakon Energian myymiin pörssiosakkeisiin kohdistuva myyntivoitto 3,0 miljoonaa euroa
 • Tilinpäätökseen ei sisälly tuotanto-osuuksiin liittyviä arvostuksen muutoksia. Yhtiö on sijoittanut Hanhikiven ydinvoimaprojektiin hankintayhtiö Kaakon Energian kautta yhteensä 9,2 milj. euroa.

Toiminnan tunnuslukuja

 • Toiminnan kannattavuutta kuvaava oman pääoman tuottoprosentti konsernissa oli 0,9 % (-2,5 %)
 • Vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste 68,6% (53,3 %), kun konsernin taseessa olevat liittymismaksuvelat luetaan konsernin omaan pääomaan
 • Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat yhteensä noin 2,9 (4,9) milj. euroa. Sähköverkoston osuus investoinneista oli 2,6 (3,4) milj. euroa
 • Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä koko konsernissa oli 44 (93) henkilöä,). Tilikauden palkat ja palkkiot olivat koko konsernissa 2,8 (3,6) milj. euroa. Emoyhtiön vastaavat luvut olivat 1,1 (1,2) milj. euroa.

Emoyhtiö Imatran Seudun Sähkö Oy:n tilinpäätös

Emoyhtiön pääosiin sähkönmyyntiliiketoiminnasta muodostuva liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 11,5 prosenttia, 14,7 milj. euroon (13,2 milj. euroa).

Emoyhtiön liiketappioksi muodostui -4,5 (-5,6) milj. euroa. Liiketappio aiheutui kovan hintakilpailun ohentamista myyntimarginaaleista, jotka eivät riittäneet kattamaan sähkön tukkumarkkinahintojen vaihtelusta aiheutuneita ei-suojattavissa olevia ylimääräisiä sähkön hankintakustannuksia. Ylimääräisiä kustannuksia aiheuttivat erityisesti loppuvuoden korkeat hintapiikit yhdistettynä pakkasjaksojen aikana kasvaneisiin sähkön toimitusmääriin. Yhtiön hallitus ja johto ovat ryhtyneet tarvittaviin toimiin liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi.

Hallitus esittää osingon nostamista 2,5 -kertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna

Hallitus esittää, että yhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,25 euroa ulkona olevalta osakkeelta.

Toimintaympäristön epävarmuustekijät ovat lisääntyneet

Ukrainan sota on vaikeuttanut Fennovoima-projektin etenemistä ja lisännyt epävarmuutta siitä, onko projektilla edellytyksiä edetä rakennusluvan saamiseen ja varsinaisen rakennustyön aloittamiseen. Projektiriskien ohella rahoitusriskit ovat kasvaneet. Muuttuneen geopoliittisen tilanteen valossa tulee uudelleenarviotavaksi, onko projekti edelleen Suomen yhteiskunnan kokonaisedun mukainen.

Muuttunut tilanne saattaa tulevaisuudessa johtaa tarpeeseen kirjata kuluksi hankkeeseen tehdyt sijoitukset. Fennovoima-hankkeen rahoittamiseen ei ole otettu velkaa.

Ukrainan sota on tuonut entisten riskien rinnalle huoltovarmuuteen ja energiaturvallisuuteen liittyvät riskit.

Sodalla on myös välillisiä vaikutuksia konsernin toimintaympäristöön. Epävarmuus kaasun toimituksista tulevina talvikausina on nostanut sähkön termiinihintoja ja luonut epävarmuutta sähkömarkkinoille. Tämä vaikeuttaa sähkön hankinnan markkinariskien hallintaa ja saattaa heijastua myös asiakashintoihin. Tilanteeseen on varauduttu riskienhallintamenetelmiä ja hinnoittelumalleja kehittämällä.

Sota on pidentänyt verkonrakennus- ja mittauskomponenttien toimitusaikoja, nostanut tarvikkeiden hintoja ja vaikeuttanut kiinteähintaisten tarjousten saamista. Tämä kehitys heikentää verkostoinvestointien kannattavuutta ja voi lykätä verkostoinvestointeja.

Konserni on nostanut valmiuttaan kriisin edetessä mm. varautumalla kyberuhkiin, päivittämällä varautumissuunnitelmiaan ja lisäämällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Liiketoiminta on alttiina edelleen myös koronapandemian aiheuttamille riskeille.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Ari Saukkonen puh. 050 598 8217

Jaa somessa