Puista vapaa sähkölinja –projekti

Puista vapaa sähkölinja –projekti on Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan yhteinen projekti, jossa maanomistajien kanssa yhteistyössä sähkölinjojen reunametsät käsitellään puista vapaaksi.

Puuvarmuus saavutetaan leventämällä sähkölinjojen johtoaluetta 10 metristä 40 metriin, leventämällä johtoaluetta 15 metriä molemmin puolin. Projekti on kaksivuotinen ja sen tavoitteena on saavuttaa sähkömarkkinalain vaatimukset säävarmasta verkosta nopeutetusti ja kustannustehokkaasti.

Projektilla saavutetaan merkittäviä keskeytys-, kunnossapito- ja viankorjauskustannussäästöjä seuraavien 15 vuoden ajalta. Asiakkaille hanke näkyy parantuneena asiakaskokemuksena, sähkökatkot vähenevät ja niiden kestot lyhenevät.


Puuston käsittelyssä kiinnitetään erityishuomio luontoarvoihin. Suunnitteluvaiheessa metsäluonnon arvokkaat ympäristöt ja vesistöt huomioidaan mahdollisimman kattavasti. Lahopuuta pyritään mahdollisuuksien mukaan säästämään ja toisaalta vähäarvoisesta lehtipuusta voidaan toteuttaa tekopökkelöitä rikastuttamaan metsäluonnon monimuotoisuutta.

Hankkeen hyödyt maanomistajalle

Maanomistajalle hankkeesta ei muodostu kuluja, vaan sähköverkkoyhtiö vastaa syntyvistä kustannuksista kokonaisuudessaan. Työt reunametsässä toteuttaa Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Käsiteltävää linjapituutta on yhteensä noin 560 kilometriä. Sähköverkoston varrella olevat metsät kartoitetaan ja sen perusteella suunnitellaan käsiteltävät kohteet. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala lähestyy käsiteltävien sähkölinjojen vaikutusalueella olevia maanomistajia kirjeitse, kun ko. linjaosuuden käsittely on ajankohtaista. Kirjeessä maanomistaja saa sopimusehdotuksen puunkorjuusta sekä myynnistä. Metsänomistajia motivoidaan hankkeeseen ajankohdan keskiarvoa paremmalla puun hinnalla sekä korvaamalla taloudellisia menetyksiä mahdollisesta ennenaikaisesta hakkuusta. Projektiin osallistuminen perustuu täysin maanomistajan vapaaehtoisuuteen.

Kysymyksiä ja vastauksia metsänomistajille

 

Maan/metsänomistajan vastuulla. Metsänomistaja valitsee itse keneltä ottaa uudistamisen (MHY tai joku muu metsäalan toimija). Jos pinta-ala on alle 0.3 hehtaaria, on kyseessä pienaukko, jota ei koske uudistamisvelvoite. Kyseinen asia kuitenkin maanomistajan vastuulla.

Ainespuut kaadetaan ja korjataan. Ainespuut ovat kooltaan (mitoiltaan) ja laadultaan saha- tai paperiteollisuuden tai muun puunjalostuksen raaka-aineeksi soveltuva puutavara. Puun rungon läpimitta 1,3 metrin korkeudelta joko maasta tai puun juurenniskasta mitattuna n. 7cm.

Lähtökohtaisesti vähempiarvoisista puista tehdään tekopökkelöitä lisäämään luonnon monimuotoisuutta

T1 – pieni taimikko: Taimikko, jonka kasvatettavien puiden keskipituus on 1,3 metriä tai alle.
T2 – varttunut taimikko: Taimikko, jonka kasvatettavien puiden keskipituus on yli 1,3 metriä. Varttuneen taimikon keskiläpimitta rinnankorkeudella on alle 8 cm tai valtapituus on männyllä ja kuusella alle 7 metriä ja koivulla alle 9 metriä.
T1 ja T2 puustolle suoritetaan taimikonhoito.

Metsänomistajan vastuulle jää puusto joka kaadetaan, mutta jota ei korjata. Nämä puut jäävät metsänomistajan vapaasti hyödynnettäväksi, eli niistä voi tehdä polttopuuta tms.

Käsittelyn jälkeen uusi 15 metrin vierimetsäalue on maanomistajan vapaasti hyödynnettävissä ilman rajoituksia. Tilalle ei tarvitse laittaa kasvamaan mitään, jos ei halua. Uudistamiskorvaukset maksetaan siitä huolimatta.

Odotusarvon tavoitteena on kompensoida ennenaikaista hakkuuta. Sen muodostumiseen vaikuttaa puuston ikä, kasvupaikka sekä puulaji. Lisätietoja saatte oman alueenne metsäasiantuntijalta.

Wattis online-palvelu 2 (siirto)

Hoida energia-asiasi kuntoon vaivattomasti verkossa. Tee muuttoilmoitus, sähkösopimus tai vertaile tuotteita.

https://wattis.issoy.fi

Ilmoita puusta sähkölinjalla

Vikapäivystykseen voit ilmoittaa linjalle kaatuneista puista.

/sahkonsiirto/palvelut/vikapaivystys-24h

Suunnitellut sähkökatkot

/sahkonsiirto/suunnitellut-sahkokatkot

Tilaa sähköliittymä

Suunnitteletko sähköliittymän hankintaa? Katso miten toimia!

/sahkonsiirto/sahkoliittymat/sahkoliittyman-hankinta