Ympäristö

Ympäristö

.Työmaiden siistinä pitäminen ja jätteiden oikeaoppinen käsittely on ollut osa yhtiömme arkipäivää aina. Kaikki konsernin jätteet lajitellaan, kierrätetään, hyötykäytetään ja tuhotaan asianmukaisesti. Myös toimistossa syntyvä paperijäte, kartonki ja pakkauspahvit lajitellaan välittömästi. Sertifikaatit ovat voimassa kolme vuotta kerrallaan ja velvoittavat Imatran Seudun Sähköä arvioimaan toimintaa kestävän kehityksen ja jatkuvan parantamisen periaatteella.

Pohjavesialueet, luonnonsuojelualueet, uhanalaisten eläinten pesintäpaikat ja kasvien kasvupaikat otetaan aina huomioon verkon suunnittelu- ja rakennusprosessissa. Rakennusvaiheessa syntyvät jätteet käsitellään ja metallit ja elektroniikka kierrätetään ja pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään uudelleen verkon rakentamisessa. Käsitellyt vanhat sähköpylväät tuhotaan ongelmajätteenä Demolite Oy:ssä Tuuloksessa. Luontoa ja ympäristöä suojellaan lisäksi mahdollisilta öljyvuodoilta.

Myymämme sähkön tuotannosta, energialähteistä ja päästöistä kerrotaan sivuilla Sähkön alkuperä ja Uusiutuva sähkö.

Uusiutuvia energianlähteitä ovat mm. vesivoima, biopolttoaineet ja tuulivoima.
Fossiilisia energianlähteitä ovat mm. kivihiili, öljy ja maakaasu.

 

Sähkön alkuperä

Sähkön alkuperä ja päästöt on määritetty pääosin Suomessa tuotetun sähkön tuotantojakauman mukaan, uusiutuva sertifioitu sähkö vähennettynä.

Sertifioidut tuuli- ja vastapainevoimalaitosten osuudet on laskettu todellisen päästön mukaisesti.

Lisätietoa sähkön alkuperän määrittämisestä on osoitteissa
www.energiavirasto.fi/sahkon-alkupera
www.energiavirasto.fi/jaannosjakauman-julkaisut

Myymästämme sähköstä tuotettiin vuonna 2019:

14,20 % uusiutuvilla energianlähteillä
39,24 % fossiilisilla energianlähteillä 
46,56 % ydinvoimalla

Uusiutuvia energianlähteitä ovat mm. vesivoima, biopolttoaineet ja tuulivoima.

Fossiilisia energianlähteitä ovat mm. kivihiili, öljy ja maakaasu.

Myymämme sähkön tuottamisesta syntyi vuonna 2019 keskimäärin:

225,71 g/kWh hiilidioksidipäästöjä
1,29 mg/kWh käytettyä ydinpolttoainetta

Uusiutuva sähkö:

Myimme asiakkaillemme vuonna 2019 uusiutuvaa sähköä yhteensä 14 144 MWh.

Myymämme uusiutuva sähkö on 100 % uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.

Käytetyt yksiköt:

kW = kilowatti, tuhat wattia, tehon yksikkö
kWh = kilowattitunti, energian yksikkö
1 kWh energiaa kuluu, kun 1 kW teho on päällä 1 tunnin ajan
g = gramma
kg = kilogramma = "kilo" = tuhat grammaa
mg = milligramma = gramman tuhannesosa = kilon miljoonasosa

Uusiutuva sähkö

Myimme asiakkaillemme vuonna 2019 uusiutuvaa sähköä yhteensä 14 144 MWh.
Myymämme uusiutuva sähkö on 100 % uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.

Imatran Seudun Sähkö tuottaa ja hankkii myös uusiutuvaa sähköä useista lähteistä:

Kanteleen Voima (KANV) tuottaa sähköä turpeella ja puulla.
 

Kanteleen Voima Oy:n tytäryhtiö Puhuri Oy tuottaa tuulisähköä Kopsa 1 ja Kopsa 2 tuulivoimapuistoissa.

EPV Energian osuuksista saadaan tuulisähköä sekä puulla ja turpeella tuotettua yhteistuotantosähköä.
Imatran Seudun Sähkö  ostaa sähköä myös Imatran seudun paikallisilta sähkön pientuottajilta. Pientuotantosähkö on tehty auringon, veden ja kaatopaikkakaasun energialla.

Koska pientuotantosähköä ei ole sertifioitu, sähkön alkuperätietoja laskettaessa sitä ei voida laskea uusiutuvaksi sähköksi. Myöskään Kanteleen Voiman ja Puhurin biosähköä ja tuulivoimaa ei sähkön alkuperän laskennassa huomioida, koska niiden uusiutuvat sertifikaatit myydään markkinoille.

 

Tuulisähkö

Tuulienergia on yksi kiinnostavimmista uusista kehittyvistä sähkön tuotantomuodoista. Tuulisähkön tuotantokustannukset ovat laskeneet merkittävästi tekniikan kehittyessä ja voimaloiden koon kasvaessa. Suomen tuulisimmat alueet ovat länsirannikolla ja Lapin tuntureilla. Suomessa 500 kW:n tuuligeneraattori tuottaa sijoituspaikasta riippuen 900-1000 MWh vuodessa. Tämä riittää kattamaan noin 45 kotitalouden sähkön ja lämmöntarpeen.

Tuulienergian tuotanto vaihtelee paljon ja riippuu vallitsevasta tuulen nopeudesta. Tuulisähköä ei aina voida tuottaa silloin kun sähkön tarve on suurimmillaan. Tämän vuoksi tuulivoiman tuotannon lisääntyessä tarvitaan myös lisää säätövoimaa. Säätövoima on säädettävää, yleensä vesi- ja lauhdevoimaa. Myös sähkön käytön ohjaamisella voidaan tulevaisuudessa kattaa osa lisääntyvästä säätötarpeesta.

 

Vesivoima

Vesivoima on merkittävin uusiutuva energiantuotantomuoto Suomessa. Vesivoiman tuotantoa voidaan säätää helposti ja nopeasti, sähkön tarpeen muutosten mukaan. Vesivoiman tuotantoa ei Suomessa nykyisestä voi juurikaan lisätä.

Vesivoiman tuotannon päästöt ilmaan, veteen ja maaperään ovat pieniä. Tekoaltaista voi päästä pieniä määriä metaania ilmakehään ja raskasmetalleja vesistöihin. Vesivoimalaitosten padot muodostavat kulkuesteen niin veneilijöille kuin kaloillekin ja heikentävät näin vaelluskalojen lisääntymismahdollisuuksia. Osalle kaloista voimalaitosten altaat taas muodostavat uuden elin- ja lisääntymisympäristön. Säännöstelyn seurauksena vesistöjen vedenkorkeuden vaihteluväli ja rytmi sekä virtaamat muuttuvat luonnontilaiseen verrattuna. Muutokset voivat vaikuttaa edelleen muun muassa vesistön virkistyskäyttöön, kalatalouteen ja ekologiaan. Toisaalta säännöstelyllä on tärkeä rooli jokivesistöjen tulvantorjunnassa. Kevään ja syksyn tulvavedet voidaan varastoida altaisiin ja käyttää myöhemmin hyödyksi sähköntuotannossa.

Imatran Seudun Sähkö on Kaakon Energia Oy:n kautta mukana osakkuudessa SV Vesivoima Oy:ssä, joka omistaa ja rakentaa pienvesivoimaa mm. Norjassa.

Ydinvoima

Ydinvoimalaitoksella energiantuotanto perustuu uraaniytimien halkeamiseen eli fissioreaktioon. Ydinvoima on normaalissa käytössä hyvin vähäpäästöinen energiamuoto. Se ei aiheuta hiilidioksidi-, rikkidioksidi- tai typenoksidipäästöjä. Ydinvoimalaitosten hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella sekä huolellisella käytöllä ja kunnossapidolla on päästy siihen, että voimalaitosten radioaktiiviset päästöt ovat vähäiset ja niiden aiheuttama säteilyannos on erittäin pieni luonnon taustasäteilyyn verrattuna. Vähäisiä vaikutuksia voimalaitosten lähiympäristöön aiheutuu jäähdytysvesien eli lauhdevesien lämpenemisestä.

Ydinvoiman tuotannosta syntyy erilaisia radioaktiivisia jätteitä. Vähä- ja keskiaktiiviset jätteet käsitellään voimalaitoksella ja loppusijoitetaan voimalaitosalueiden kallioperään rakennettuihin loppusijoitustiloihin. Suomen ydinvoimalaitosten korkea-aktiivinen käytetty polttoaine tullaan varastoimaan Eurajoen Olkiluotoon noin 500 metrin syvyyteen. Suomalainen peruskallio ja loppusijoitustilan moninkertaiset suojarakenteet pitävät huolen siitä, että jätteestä ei ole haittaa elolliselle luonnolle.

Fennovoima Oy:

Fennovoima rakentaa Pyhäjoelle Hanhikivi 1 -ydinvoimalan tuottamaan ilmastoystävällistä ydinsähköä vakaalla ja ennustettavalla hinnalla 60 omistajansa tarpeisiin vuosikymmenten ajaksi.

Fossiiliset polttoaineet

Kanteleen Voima (KANV) tuottaa sähköä turpeella ja puulla.
Turve on hitaasti uusiutuva energianlähde, joka luokitellaan fossiiliseksi polttoaineeksi.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto

Imatran Energia Oy:n kaasuturbiinilaitoksen  tuotantotoiminta lakkasi 1.1.2016.
 

Energiatehokkuussopimukset

Energiatehokkuussopimuksilla on kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti tarkoitus osaltaan vastata kansainvälisiin sitoumuksiimme ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Sekä Imatran Seudun Sähkö Oy että Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy ovat allekirjoittaneet energiatehokkuussopimuksen. Sopimusjärjestelmän tavoitteena on sisällyttää energiatehokkuuden jatkuva parantaminen osaksi yritysten normaalia päivittäistä toimintaa. Jatkuva parantaminen kohdistuu sekä asiakkaiden että yritysten oman energiankäytön tehostamiseen.

Sopimuksen energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneet yritykset ovat sitoutuneet kehittämään ja tarjoamaan asiakkailleen energiapalveluja. Tällaisia palveluja ovat mm. energiatehokkuusviestintä ja -neuvonta, asiakkaan energiankäytön raportointi ja todettuun kulutukseen perustuva laskutus. Lisäksi yritykset ovat sitoutuneet innovatiivisesti kehittämään asiakkaille uusia energiapalveluja.

Energiansäästöviikko

Energiansäästöviikko on Motivan viikolla 41 järjestämä vuosittainen kampanja, jonka aikana kiinnitetään huomiota energiansäästöön ja energiankäyttötottumuksiin. Teemakampanjan pyrkimyksenä on saada energiansäästö osaksi meidän kaikkien arkea. Imatran Seudun Sähkö Oy on osallistunut energiansäästöviikkoon jo useiden vuosien ajan mm. hankkimalla ja kustantamalla alueen koulujen tokaluokille suunnatun Hei, kaikki toimii! -opetusmateriaalin.

 

Häiriökartta

Täältä näet sähkönjakelun häiriöt alueesi sähköverkossa. Kartassa eivät näy asiakkaan omassa verkossa olevat viat.

http://hairiotilanne.voimatieto.fi/iss/frontpage.htm

Wattis online-palvelu

Hoida energia-asiasi kuntoon vaivattomasti verkossa. Tee muuttoilmoitus, sähkösopimus tai vertaile sähkösopimuksia.

https://wattis.issoy.fi

Vikapäivystys 24h

Palvelemme ympäri vuorokauden sähkövikoihin ja sähkönjakelun häiriöihin liittyvissä tapauksissa.

/sahkonsiirto/palvelut/vikapaivystys-24h

Lue SähköSanomat!

Käy lukemassa kuulumisiamme uudistuneesta asiakaslehdestämme!

http://www.sahkosanomat.fi/

Usein kysytyt kysymykset

Osaatko lukea sähkölaskuasi? Tutustu myös muihin usein kysyttyihin kysymyksiin!

/ohjeet-ja-vinkit/usein-kysytyt-kysymykset